Ссылка на сайт

Заголовок

Êîëäóí Èëàðèîí- ïîìîùü íàñòîÿùåãî êîëäóíà (ïîð÷à,ïðèâîðîò,îòâîðîò)

Описание

Ñàéò ïðàêòèêóþùåãî ìàãà. Ìàãèÿ,ïîð÷à,ðèòóàëû, ïðèâîðîò, îòâîðîò, ðàññîðêè, ãàäàíèå íà Òàðî.

Список телефонов

Список email

ИНН

ОГРН

КПП